Suoraan sisältöön

Asiakasmaksu

Varhaiskasvatuksesta määrätään kuukausimaksu, johon vaikuttaa perheen koko ja tulot.

Päätettäessä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua otetaan perheen tuloina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Perhe voi myös hyväksyä korkeimman maksun perimisen. Maksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (2016/1503) mukaisesti. 

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu on:

Enintään 295 euroa kuukaudessa perheen nuorimmasta lapsesta. Ikäjärjestyksessä toisesta lapsesta maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta eli eninään 118 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 59 euroa. Pienin perittävä maksu on 28 e.

Kuukausimaksun määrään vaikuttaa tuntirajavalinta:
147 - h/kk                 100 % eli kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu (enintään 295 e)
117 - 146 h/kk            85 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta (enintään 251 e )
85 - 116 h/kk             70 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen makusta (enintään 207 e)
43 - 84 h/kk             60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta (enintään 177 e)
0-42 h/kk                  30 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta (enintään 89 e)

Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut on sidottu indeksiin. Maksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi opetustoimen hintaindeksin ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Seuraava indeksin mukainen tarkistus on 1.8.2024.

Asiakasmaksun tulorajat ja tarkemmat tiedot on kerrottu asiakasmaksutiedotteessa:

Asiakasmaksutiedote 1.3.2023 alkaen (pdf, 51 kt)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (2016/1503) pääset tutustumaan tätä linkkiä klikkaamalla

Maksun määrittäminen ja tuloselvityksen antaminen eDaisy-asiointipalvelussa

Huoltajien vastuulla on selvittää kunnalle asiakasmaksun määrittämisessä tarvittavat tulot sekä ilmoittaa kaikista muutoksista. Tuloselvitys ja/tai tulorekisterisuostumus on annettava viimeistään ensimmäisen varhaiskasvatuskuukauden aikana ja jatkossa tietojen muuttuessa.

Kaikista maksuun vaikuttavista muutoksista esim. perhekoon muutos (uusi lapsi, ero, huoltajan uusi puoliso), työssä aloittaminen tai lopettaminen, raskaus- tai vanhempainrahakauden aloittaminen tai lopettaminen, tulojen oleellinen muutos (+/- 10 %) on välittömästi ilmoitettava eDaisy-asiointipalvelussa Tuloselvitys-kohdassa tai Muu muutos -kohdassa tai muulla tavalla maksujen valmistelijalle. 

Ilmoita maksujen valmistelijalle, jos olet käynyt antamassa suostumuksen palkka-, etuus- tai eläketietojen tarkistamiseen Tulorekisteristä kesken toimintakauden edellisen maksupäätöksen jälkeen (tämä tieto ei välity automaattisesti maksujen valmisteluun).

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista enintään vuoden ajalta.

Korkeimman maksun hyväksyminen:
Huoltaja voi hyväksyä eDaisy-asiointipalvelussa korkeimman maksun perimisen, jolloin maksuksi määrätään laissa säädetty korkein enimmäismaksu. Korkeimman maksun voi hyväksyä jo varhaiskasvatuspaikkaa haettaessa tai myöhemmin eDaisy-asiointipalvelussa Tuloselvitys-kohdassa valitsemalla ”Sitoudun maksamaan korkeimman varhaiskasvatusmaksun, kunnes toisin ilmoitan. En toimita tulotietoja”.

Tuloselvityksen antaminen palkka-, eläke- tai etuustuloista:
Huoltaja ja/tai huoltajan puoliso voi antaa eDaisy-asiointipalvelussa suostumuksen palkka-, eläke- tai etuustietojen tietojen tarkistamiseen Tulorekisteristä (Huom! Molempien on annettava suostumus erikseen omalta osaltaan). Jos huoltaja tai huoltajan puoliso antaa em. suostumuksen, Juvan kunta saa tarvittavat tiedot Tulorekisteristä ja lisätietoja kysytään vain, jos Tulorekisterin tiedot eivät riitä asian käsittelyyn.  Huom! Tulorekisteristä saadaan tiedot vain palkkatulosta, eläkkeistä ja etuuksista. Kaikista muista tuloista on toimitettava erillinen tuloselvitys!

Jos huoltaja tai huoltajan puoliso ei anna suostumusta palkka-, eläke- tai etuustiedojen tarkistamiseen Tulorekisteristä, on eDaisy-asiointipalvelussa tehtävä tuloselvitys em. tuloista ja toimitettava tarvittava liite; palkkatulosta kertymätiedot viimeksi kuluneen vuoden ajalta (eli tarkastusajankohdasta laskettuna 12 kk taaksepäin), eläkkeestä tai etuudesta päätös.

Tuloselvityksen antaminen kaikista muista tuloista: 
Jos varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella, huoltajalla tai huoltajan puolisolla on palkka-, eläke- tai etuustulojen lisäksi muuta tuloa (esim. vuokra-, korko-, osinkotuloa, maatalouden tuloa, varhaiskasvatuksessa oleva lapsi saa elatusapua tai -tukea tai huoltajan, huoltajan puolison tai varhaiskasvatuksessa olevan lapsen omistuksessa on metsää) on em. tuloista annettava tuloselvitys eDaisy-asiointipalvelussa ja toimitettava liitteet aina. Liitteenä on toimitettava luotettava selvitys em. tulosta, esim. viimeksi vahvistettu verotuspäätös, vuokratulosta käy myös muu selvitys, josta ilmenee vuokran ja vastikkeen määrä. Metsätulosta on toimitettava liitteeksi viimeisin esitäytetty veroilmoitus, josta ilmenee metsän hehtaarimäärä ja sijaintipaikkakunta.

Metsätulona otetaan huomioon metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla (ei puun myyntituloa). Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, jos tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai Suomen metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia pienempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.

Yrittäjän tulot:
Jos yrittäjälle maksetaan yrityksestä palkkaa, kts. kohta Tuloselvityksen antaminen palkka-, eläke ja etuustuloista. Muut yrittäjän tulot ilmoitetaan eDaisy-asiointipalvelussa tuloselvityksellä. Yrittäjän tulon liitteeksi on aina toimitettava viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta. Jos yrittäjä saa starttirahaa, myös siitä on toimitettava liitteeksi päätös. 

Opiskelijan tulot:
Opintotukea ja aikuiskoulutusrahaa ei huomioida varhaiskasvatuksen asiakasmaksua määrättäessä, mutta niistä on annettava tuloselvitys ja toimitettava päätös eDaisy-asiointipalvelussa tuloselvityksen rivillä Opintososiaaliset etuudet. Jos huoltaja opiskelee ansiosidonnaisella päivärahalla, työmarkkinatuella tai peruspäivärahalla, nämä huomioidaan asiakasmaksua määrättäessä, kts. kohta Tuloilmoituksen antaminen palkka-, eläke ja etuustuloista.

Mikäli tuloista ei saada luotettavaa selvitystä, maksuksi määrätään laissa säädetty korkein maksu. Tuloilmoitustiedot on annettava ensimmäisen varhaiskasvatuskuukauden aikana. Jos perhe antaa tiedot myöhässä ko. kuukauden laskutuksen jälkeen, maksu tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta alkaen. 

Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, opintotukilain (65/1994) mukaista opintotukea, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, aikuiskoulutustukea, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. (19.12.2017/961)

eDaisy-asiointipalveluun pääset tätä linkkiä klikkaamalla

Poissaolojen vaikutus maksuun

Pääsääntöisesti maksu peritään myös tilapäisten poissaolojen ajalta.

Kuitenkin, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Maksua ei peritä lainkaan, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden.

Jos lapsi on muusta syystä (esimerkiksi loma) poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta.

Maksua ei peritä isyysrahakauden ajalta (lapsen laskettu syntymäaika ennen 4.9.2022), isyysrahakaudesta on ilmoitettava varhaiskasvatukseen eDaisy-asiointipalvelussa (Muutosilmoitus / Muu muutos) viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloituspäivää. Jos ilmoitusta ei ole tehty ajoissa, peritään maksu poissaoloajalta normaalisti.

Maksua ei peritä vanhempainrahakauden ajalta (lapsen laskettu syntymäaika 4.9.2022 tai sen jälkeen) niiltä päiviltä, joina lapsi on varhaiskasvatuslain 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennalta ilmoitetusti poissa varhaiskasvatuksesta. Jos ilmoitusta ei ole tehty ajoissa, peritään maksu poissaoloajalta normaalisti.  

  • Yli 5 päivää kestävästä poissaolosta vanhempainrahakauden perusteella on ilmoitettava varhaiskasvatukseen eDaisy-asiointipalvelussa (Muutosilmoitus / Muu muutos) viimeistään yhtä kuukautta ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.
  • Toistuvasta 1–5 päivää kestävästä poissaolosta on vastaavasti ilmoitettava yksi viikko ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua aloittamispäivää
  • Kertaluonteisesta enintään 5 päivää kestävästä poissaolosta ei ole ilmoitusvelvollisuutta. Nämä päivät eivät ole asiakasmaksulaissa tarkoitetulla tavalla maksuttomia.
  • Poikkeuksena tähän varhaiskasvatusta järjestetään ajalle, jolta vanhempainrahaa maksetaan osittaisena osa-aikatyön vuoksi. Varhaiskasvatukseen ei tarvitse tehdä ilmoitusta osa-aikaisesta vanhempainvapaasta.
  • Muutosilmoituksen lisäksi poissaolo on ilmoitettava DaisyFamilyssa hoitoaikojen varauskalenteriin.

Asiakasmaksun laskutus

Maksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen, pääsääntöisesti seuraavan kuukauden 20. pv. Maksuaikaa on laskutuspäivästä alkaen kaksi viikkoa. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, lähtee laskusta automaattisesti huomautus kahden viikon kuluttua eräpäivästä. Jos laskua ei ole maksettu huomautuksen jälkeenkään, lähtee maksu perintätoimisto Intrum Oy:lle perittäväksi. Maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman erillispäätöstä.

Maksu peritään pääsääntöisesti enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (elo-heinäkuu) aikana. Jos lapsen varhaiskasvatus on kestänyt yhtäjaksoisesti koko toimitavuoden, heinäkuu on maksuton kuukausi. 

Tamminen Nina

Toimistosihteeri

040 013 5012

nina.tamminen(at)juva.fi

Asiakasmaksupäätösten valmistelu, asiakasmaksujen laskutus ja palveluneuvonta