Suoraan sisältöön

Viranhaltijapäätökset

Juvan kunnan työntekijät ovat joko viranhaltijoita tai työntekijöitä. Viranhaltijat nimensä mukaisesti toimivat viroissa. Virka on perustettava, jos henkilö käyttää julkista valtaa: päättää esimerkiksi sinun jostakin oikeudesta. Viranhaltijapäätökset on julkaistava ja niihin on yleensä mahdollisuus hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Se tehdään sille toimielimelle, jonka alainen ko. päätöksen tehnyt viranhaltija on.

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu tietoverkossa.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.