Suoraan sisältöön

Maankäyttökatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa, että kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista (MRL 7 §).

Maankäyttökatsauksen hyväksyminen

Juvan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.12.2018 § 69 hyväksynyt Juvan kunnan vuoden 2019 maankäyttökatsauksen.

Maankäyttökatsaus(pdf, 203 kt)

Tämän maankäyttökatsauksen tultua virallisesti kuulutettua kunnan virallisessa kuulutuslehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla, ensimmäisen kerran esille tulevat kaavahankkeet tulevat myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti vireille.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden kautta Suomen hallitus linjaa koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Näillä tavoitteilla varmistetaan, että myös kuntatason kaavoituksessa otetaan huomioon valtakunnallisesti merkittävät asiat.

Uudistuneet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018.

Maakuntakaavoitus

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka kattaa koko Etelä-Savon maakunnan alueen. Maakuntakaava esittää alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa maakunnan kehittämiselle tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan laadinnasta vastaa Etelä-Savon maakuntaliitto. Etelä-Savossa on voimassa kolme maakuntakaavaa: Etelä-Savon maakuntakaava (v. 2010), jota on päivitetty 2. vaihemaakuntakaavalla (v. 2016). Lisäksi on ainoastaan tuulivoimaa käsittelevä 1. vaihemaakuntakaava (v. 2016).

Vuodelle 2019 ei ole tiedossa muutoksia maakuntakaavoitukseen.

Juvan maankäyttökatsaus vuodelle 2019

Yleiskaavoitus

Juvan kunnassa on voimassa taajamaa koskeva Juvan keskustan osayleiskaava 2035 sekä kahdeksan yleis- ja kyläyleiskaavaa, jotka ohjaavat rakentamista kunnan ranta-alueilla.

Kaikki Juvan kunnan alueella voimassa olevat yleiskaavat määräyksineen löytyvät karttapalvelusta.

Vuoden 2019 aikana yleiskaavoituksessa keskitytään kaavojen ylläpitoon, jotta karttapalvelusta löytyy ajantasainen tieto kaavoista.

Asemakaavoitus

Juvan koulukampuksen ja Sampolan alueen asemakaavan muutos valmistuu alkuvuonna 2019.

Taajaman asemakaava-alueella tutkitaan vuoden 2019 aikana kaavoitustarpeita seuraavasti:

  • Torin sijoittuminen keskustassa ja osoittaminen kaavassa (nykyinen tori-merkintä poistuu kampuksen kaavamuutoksella)
  • Kunnan yritystonttitarjonnan riittävyys ja houkuttelevuus: tarve kohdistuu alueille, joissa näkyvyys ja saavutettavuus ovat lähtökohtaisesti olemassa (valtatieliikenne, Vehmaan eritasoliittymä)
  • Kunnan pientalotonttitarjonnan riittävyys ja houkuttelevuus: laadukasta asumista järvinäkymillä ( tai omaranta)
  • Selvitetään vaiheittaisen asemakaavamuutoksen käynnistämistä keskustan kulttuuriympäristökohteiden osalta, joiden nykyinen käyttö on lähivuosina muuttumassa tai kohteet ovat jäämässä kokonaan ilman käyttötarkoitusta. Tälläisiä kohteita ovat muun muassa Kukkokoulu, Tirrola ja Esikko. Tämän ennakoivan tarkastelun tavoitteena on luoda uusia mahdollisuuksia keskeisten maa-alueiden käytölle, kun kohteiden todelliset, ja nykykuntoon perustuvat arvot ovat tutkittu.

Juvan kunnan taajama-alueen asemakaavayhdistelmä löytyy Juvan kunnan Karttapalvelusta.
Tästä pääsee kunnan Karttapalveluun.

Lisätietoja Juvan kunnan maankäytöstä ja kaavoituksesta antavat

Kankkunen Vesa

Tekninen johtaja

040 013 6209

vesa.kankkunen(at)juva.fi

Tekniseen toimialaan liittyvät kunnan omat kuin yhteistyössä tuotettavat tehtävät

Suhonen Anne

Kaavoitusavustaja

040 015 8457

anne.suhonen(at)juva.fi

Kaavoitukseen liittyvät asiat

Järvi-Saimaan Palvelut Oy kaavoitustiimi

Arkko Henna

Kaavoitusinsinööri

044 417 5242

henna.arkko(at)jarvisaimaanpalvelut.fi

Kaavoitusinsinööri Henna asemakaavoittaa Juvalla

Blom Miia

Maankäyttömestari

044 417 5849

miia.blom(at)jarvisaimaanpalvelut.fi

Kaavoitusinsinööri Miia yleiskaavoittaa Juvalla