Suoraan sisältöön

Juvan vesitorni.

Laadukasta vettä omasta kunnasta

Puhdas vesi on elintärkeä meille kaikille. Juvalla on panostettu niin raakaveteen kuin vesien käsittelyynkin. Vedenottamoita on uusittu ja uuden jätevedenpuhdistamon rakentamista suunnitellaan. Palvelun tuottaa Järvi-Saimaan Palvelut Oy.

Talousveden tarkkailu ja laatu

Terveydensuojelulain 20 §:ssä säädetään, että talousvettä toimittavan laitoksen valvontatutkimusohjelman ja omavalvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin. Juva kunnan Vesi- ja viemärilaitoksen talousveden tuotantoa ja jakelua koskeva riskinarviointi toteutettiin Water Safety Plan (WSP) toimenpideohjelman avulla. Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laadittu WSP pohjautuu Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemaan malliin. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 4.1.2022.

Juva vesi- ja viemärilaitoksella talousveden laatua valvotaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) mukaisesti, huomioiden tunnistetut riskit hallintakeinoineen, sekä aiemman tarkkailun tulokset. Valvontatutkimusohjelman tarkastusväli on enintään viisi vuotta.
 

Talousveden laatutiedot

Talousveden laatua valvotaan säännöllisesti viranomaistarkkailuna sekä vesi- ja viemärilaitoksen omavalvontaan kuuluvana käyttötarkkailuna. Vuoden 2021 viranomaistarkkailun tulokset ovat esitetty liitteessä, jonka voit avata tästä (pdf, 62 kt).

Veden pH-tasoa ja kovuutta koskevat tiedot on esitetty alla.

Jäteveden puhdistus

Jätevedenpuhdistamoa ja sen purkuvesistöä tarkkaillaan toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan (LUPA 41/03/2) mukaisesti. Tarkkailu kattaa käyttö-, kuormitus- ja vaikutustarkkailun, mukaanlukien kalataloustarkkailun. Kuormitustarkkailulla valvotaan jätevedenpuhdistamon toimintaa ja sen aiheuttamaa kuormitusta purkuvesistöön.

Toimintavuoden 2021 kuormitustarkkailun yhteenveto on luettavissa tästä (pdf, 267 kt)   
Puhdistamon toiminta täytti vuonna 2021 kaikki sille ympäristöluvassa esitetyt puhdistusvaatimukset. Myös Valtioneuvoston asetuksen 888/2006 mukaiset vaatimukset saavutettiin kaikilta osin. Vesistökuormitusjaksolla 1 vesistökuormitus oli kuitenkin vertailuvuosia korkeammalla tasolla.

Vesimittarilukeman ilmoittaminen

Alla olevan linkin kautta voi ilmoittaa vesilukeman ja yhteystietojen muutokset.

Kulutus-Web/Juva

Tunnistautumiseen käytetään käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka käyttäjä luo ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Tähän tarvitaan kulutuspisteen ja mittaritunnuksen numerot (löytyvät laskulta tai mittarilukukortilta) sekä toimiva sähköpostiosoite varmistusviestiä varten. Palvelun ilmoittama asiakasnumero kannattaa laittaa talteen, sillä se on tarpeen unohtuneen salasanan tai käyttäjätunnuksen palauttamiseksi.

Ohje tunnuksen luomiseen (pdf, 1,45 Mt)

Lisätietoja

Heikkinen Jouni

Vesihuoltopäällikkö

044 417 5272

jouni.heikkinen(at)jarvisaimaanpalvelut.fi

Uudet liittymätilaukset ja sopimukset

Kauranen Päivi

Talousasiantuntija

040 013 5051

paivi.kauranen(at)jarvisaimaanpalvelut.fi

Vesilaskutus, kuluttajatietojen muutokset