Suoraan sisältöön

Juvan vesitorni sinistä taivasta vasten

Laadukasta vettä omasta kunnasta

Puhdas vesi on elintärkeä meille kaikille. Juvalla on panostettu niin raakaveteen kuin vesien käsittelyynkin. Vedenottamoita on uusittu ja uuden jätevedenpuhdistamon rakentamista suunnitellaan. Palvelun tuottaa Järvi-Saimaan Palvelut Oy.

Talousveden tarkkailu ja laatu

Terveydensuojelulain 20 §:ssä säädetään, että talousvettä toimittavan laitoksen valvontatutkimusohjelman ja omavalvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin. Juva kunnan Vesi- ja viemärilaitoksen talousveden tuotantoa ja jakelua koskeva riskinarviointi toteutettiin Water Safety Plan (WSP) toimenpideohjelman avulla. Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laadittu WSP pohjautuu Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemaan malliin. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 4.1.2022.

Juva vesi- ja viemärilaitoksella talousveden laatua valvotaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) mukaisesti, huomioiden tunnistetut riskit hallintakeinoineen, sekä aiemman tarkkailun tulokset. Valvontatutkimusohjelman tarkastusväli on enintään viisi vuotta.
 

Talousveden laatutiedot

Talousveden laatua valvotaan säännöllisesti viranomaistarkkailuna sekä vesi- ja viemärilaitoksen omavalvontaan kuuluvana käyttötarkkailuna. 

Veden pH-tasoa ja kovuutta koskevat tiedot on esitetty alla.

Veden pH-arvon taulukko

Koikkalan vesihuolto Oy

Juvalla toimii vesihuoltopalveluita tuottava Koikkalan vesihuolto Oy. Sillä on omaa vedenottoa ja kunnallisesta vesi- ja viemärilaitoksesta erillinen vedenjakeluverkosto. Koikkalan vesihuolto Oy toimii Koikkalan ja Maaralan alueella. Tuoreimmat vedenlaadun tutkimustulokset tässä (pdf, 33kt).

Jäteveden puhdistus

Jätevedenpuhdistamoa ja sen purkuvesistöä tarkkaillaan toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan (LUPA 41/03/2) mukaisesti. Tarkkailu kattaa käyttö-, kuormitus- ja vaikutustarkkailun, mukaanlukien kalataloustarkkailun. Kuormitustarkkailulla valvotaan jätevedenpuhdistamon toimintaa ja sen aiheuttamaa kuormitusta purkuvesistöön.

Toimintavuoden 2021 kuormitustarkkailun yhteenveto on luettavissa tästä (pdf, 267 kt)   
Puhdistamon toiminta täytti vuonna 2021 kaikki sille ympäristöluvassa esitetyt puhdistusvaatimukset. Myös Valtioneuvoston asetuksen 888/2006 mukaiset vaatimukset saavutettiin kaikilta osin. Vesistökuormitusjaksolla 1 vesistökuormitus oli kuitenkin vertailuvuosia korkeammalla tasolla.

Vesimittarilukeman ilmoittaminen

Alla olevan linkin kautta voi ilmoittaa vesilukeman ja yhteystietojen muutokset.

Kulutus-Web/Juva

Tunnistautumiseen käytetään käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka käyttäjä luo ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Tähän tarvitaan kulutuspisteen ja mittaritunnuksen numerot (löytyvät laskulta tai mittarilukukortilta) sekä toimiva sähköpostiosoite varmistusviestiä varten. Palvelun ilmoittama asiakasnumero kannattaa laittaa talteen, sillä se on tarpeen unohtuneen salasanan tai käyttäjätunnuksen palauttamiseksi.

Ohje tunnuksen luomiseen (pdf, 1,45 Mt)

Lisätietoja

Heikkinen Jouni

Vesihuollon projektipäällikkö

0444 175 272

jouni.heikkinen(at)jarvisaimaanpalvelut.fi

Vesihuollon projektit

Kauranen Päivi

Talousasiantuntija

050 477 5947

vesilaskutus(at)jarvisaimaanpalvelut.fi

Vesilaskutus, asiakaspalvelu

Ruotsalainen Anne

Vesihuoltopäällikkö

050 400 8011

anne.ruotsalainen(at)jarvisaimaanpalvelut.fi

Vastuualueina Annella on veden tuotanto ja jätevedenpuhdistus. Liittymälausunnot.