Suoraan sisältöön

Vesiensuojelu, luonnonvesien ja järvien vedenlaatu

Jätevesikäsittelyssä ja muista toiminnoista ei saa aiheutua vesistöön pilaantumisen vaaraa. Pilaantumisepäilyissä tulee ottaa yhteys kunnan ympäristösihteeriin.  Hän edustaa myös vesilain paikallista valvontaviranomaista. 

Juvan järvien ja jokien vedenlaadusta on vaihtelevasti tietoja. Vesistöjä on tutkineet mm. Elelä-Savon ympäristökeskus ja kunnan ympäristölautakunta. Vesistökuormitusta aiheuttavat toimijat mm. turvetuottajat, kalankasvattajat  sekä kunta jätevesipuhdistamonsa takia on ympäristöluvassaan velvoitettu seuraamaan  kuormitettavan vesistön tilaa.

Vedenlaatutietoja saa ympäristösihteeriltä ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jonne on myös kirjattu pintavesien tilatietoja. 

Ympäristöhallinon yhteinen verkkopalvelu on koonnut myös järvien ja jokien vesienlaadusta tietoa valtakunnalliseen Vesikartta -palveluun