Suoraan sisältöön

Maksun määrittäminen ja tuloselvityksen antaminen eDaisy-asiointipalvelussa

Huoltajien vastuulla on selvittää kunnalle asiakasmaksun määrittämisessä tarvittavat tulot sekä ilmoittaa kaikista muutoksista. Tuloselvitys ja/tai tulorekisterisuostumus on annettava viimeistään ensimmäisen varhaiskasvatuskuukauden aikana ja jatkossa tietojen muuttuessa. Tulorekisterisuostumuksen voit antaa joko eDaisy-asiointipalvelussa kohdasa "Käyttäjän perustiedot" tai DaisyFamilyssa kohdassa "Luvat ja suostumukset".

Kaikista maksuun vaikuttavista muutoksista esim. perhekoon muutos (uusi lapsi, ero, huoltajan uusi puoliso), työssä aloittaminen tai lopettaminen, raskaus- tai vanhempainrahakauden aloittaminen tai lopettaminen, tulojen oleellinen muutos (+/- 10 %) on välittömästi ilmoitettava eDaisy-asiointipalvelussa Tuloselvitys-kohdassa tai Muu muutos -kohdassa tai muulla tavalla maksujen valmistelijalle. 

Ilmoita maksujen valmistelijalle, jos olet käynyt antamassa suostumuksen palkka-, etuus- tai eläketietojen tarkistamiseen Tulorekisteristä kesken toimintakauden edellisen maksupäätöksen jälkeen (tämä tieto ei välity automaattisesti maksujen valmisteluun).

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, kunnalla on oikeus oikaista maksua enintään vuoden ajalta.

Korkeimman maksun hyväksyminen:
Huoltaja voi hyväksyä eDaisy-asiointipalvelussa korkeimman maksun perimisen, jolloin maksuksi määrätään laissa säädetty korkein enimmäismaksu. Korkeimman maksun voi hyväksyä jo varhaiskasvatuspaikkaa haettaessa tai myöhemmin eDaisy-asiointipalvelussa Tuloselvitys-kohdassa valitsemalla ”Sitoudun maksamaan korkeimman varhaiskasvatusmaksun, kunnes toisin ilmoitan. En toimita tulotietoja”.

Palkka-, eläke- tai etuustulot:
Huoltaja ja/tai huoltajan puoliso voi antaa eDaisy-asiointipalvelussa suostumuksen palkka-, eläke- tai etuustietojen tietojen tarkistamiseen Tulorekisteristä (Huom! Molempien on annettava suostumus erikseen omalta osaltaan). Jos suostumukset on annettu, Juvan kunta saa Tulorekisteristä tiedot maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista, ja lisätietoja kysytään vain, jos Tulorekisterin tiedot eivät riitä asian käsittelyyn. Eläke- ja etuustietojen osalta kannattaa huomioida, että Tulorekisterissä ei ole varsinaista eläke- tai etuuspäätöstä koskevia tietoja. Näin ollen esimerkiksi raskaus- ja vanhempainpäivärahasta kannattaa tehdä eDaisy-asiointipalvelussa tuloselvitys ja tallentaa sen liitteeksi Kelan päätös päivärahasta.

Jos huoltaja tai huoltajan puoliso ei anna suostumusta palkka-, eläke- tai etuustiedojen tarkistamiseen Tulorekisteristä, on eDaisy-asiointipalvelussa tehtävä tuloselvitys em. tuloista ja toimitettava tarvittava liite; palkkatulosta kertymätiedot viimeksi kuluneen vuoden ajalta (eli tarkastusajankohdasta laskettuna 12 kk taaksepäin), eläkkeestä tai etuudesta päätös.

Tuloselvitys kaikista muista tuloista: 
Jos varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella, huoltajalla tai huoltajan puolisolla on palkka-, eläke- tai etuustulojen lisäksi muuta tuloa (esim. vuokra-, korko-, osinkotuloa, maatalouden tuloa, varhaiskasvatuksessa oleva lapsi saa elatusapua tai -tukea tai huoltajan, huoltajan puolison tai varhaiskasvatuksessa olevan lapsen omistuksessa on metsää) on em. tuloista annettava tuloselvitys eDaisy-asiointipalvelussa ja toimitettava liitteet aina. Liitteenä on toimitettava luotettava selvitys em. tulosta, esim. viimeksi vahvistettu verotuspäätös, vuokratulosta käy myös muu selvitys, josta ilmenee vuokran ja vastikkeen määrä. Metsätulosta on toimitettava liitteeksi viimeisin esitäytetty veroilmoitus, josta ilmenee metsän hehtaarimäärä, sijaintipaikkakunta ja omistusosuus.

Metsätulona otetaan huomioon metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla (ei puun myyntituloa). Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, jos tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai Suomen metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia pienempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen. Liitteeksi viimeisin esitäytetty veroilmoitus, josta ilmenee metsän hehtaarimäärä, sijaintipaikkakunta ja omistusosuus.

Yrittäjän tulot:
Jos yrittäjälle maksetaan yrityksestä palkkaa, kts. kohta Tuloselvityksen antaminen palkka-, eläke ja etuustuloista. Muut yrittäjän tulot ilmoitetaan eDaisy-asiointipalvelussa tuloselvityksellä. Yrittäjän tulon liitteeksi on aina toimitettava viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta. Jos yrittäjä saa starttirahaa, myös siitä on toimitettava liitteeksi päätös. 

Opiskelijan tulot:
Opintotukea ja aikuiskoulutusrahaa ei huomioida varhaiskasvatuksen asiakasmaksua määrättäessä, mutta niistä on annettava tuloselvitys ja toimitettava päätös eDaisy-asiointipalvelussa tuloselvityksen rivillä Opintososiaaliset etuudet. Jos huoltaja opiskelee ansiosidonnaisella päivärahalla, työmarkkinatuella tai peruspäivärahalla, nämä huomioidaan asiakasmaksua määrättäessä, kts. kohta Tuloilmoituksen antaminen palkka-, eläke ja etuustuloista.

Mikäli tuloista ei saada luotettavaa selvitystä, maksuksi määrätään laissa säädetty korkein maksu. Tuloilmoitustiedot on annettava ensimmäisen varhaiskasvatuskuukauden aikana. Jos perhe antaa tiedot myöhässä ko. kuukauden laskutuksen jälkeen, maksu tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta alkaen. 

Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, opintotukilain (65/1994) mukaista opintotukea, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, aikuiskoulutustukea, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. (19.12.2017/961)

eDaisy -asiointipalveluun pääset tätä linkkiä klikkaamalla

Tamminen Nina

Toimistosihteeri

040 013 5012

nina.tamminen(at)juva.fi

Asiakasmaksupäätösten valmistelu, asiakasmaksujen laskutus ja palveluneuvonta