Uutiset

Juvan elinkaarikampuksen toteuttajaksi YIT Rakennus Oy

Juvan kunnanhallitus esittää 7.1.2019 kokoontuvalle kunnanvaltuustolle, että Juvan
elinkaarikampuksen toteuttajaksi valitaan YIT Rakennus Oy. Leasing-rahoituksella
toteutettavan hankkeen rahoittajaksi hallitus valitsi Danske Finance Oy:n lukuun
ottamatta liikuntahallia, joka toteutetaan kunnan omaan taseeseen.
Elinkaarikampuksen rakentamiskustannukset ovat 19,5 miljoonaa euroa.

Juvalla kampushankkeen valmistelu on edennyt vaihe vaihteelta hyvässä
yhteisymmärryksessä. Juvan kunnanvaltuusto päätti toukokuussa 2017, että
varhaiskasvatuksen tilaratkaisuissa edetään ns. Haahtelan selvityksen mukaisesti ja
opetuksen osalta edetään vaihtoehto A:n mukaisesti. Samalla kunnanvaltuusto päätti,
että hankkeiden suunnittelu käynnistetään välittömästi. Haahtelan selvityksen
mukaan kuntaan rakennettaisiin 100-paikkainen päiväkoti, yhtenäiskoulu ja lukio sekä
mahdollisesti liikuntahalli.


Suunnitelmallisesti yhteistyössä

Kunnanhallitus nimesi elokuussa 2017 Kampus-hankkeelle suunnittelutoimikunnan.
Sen jäseniksi nimettiin koko kunnanhallitus, valtuuston puheenjohtajisto, päiväkotien,
koulujen sekä liikuntatoimen edustajat kunnan toimialajohtajien lisäksi. Tekninen
lautakunta nimeksi toimikuntaan omat edustajansa. Puheenjohtajaksi nimettiin
kunnanhallituksen puheenjohtaja ja sihteeriksi sivistysjohtaja.

- Suunnittelutoimikunta linjasi syksyllä 2017 selkeästi päätavoitteet
kampuksen reunaehdoista mm. paikasta ja sen sopimisesta kirkon
läheisyyteen, liikuntahallin koosta, puun käytöstä ja monesta
muusta asiasta, kiittelee suunnittelutoimikunnan puheenjohtaja
Jaakko Hänninen ja jatkaa: - Suunnittelutyöryhmällä oli näin
käytössä selvät näkemykset suunnittelun lähtökohdiksi, jotka
välitettiin tarjoajille.

Kunnanvaltuusto linjasi joulukuussa kunnanhallituksen esityksen ja työryhmän
teettämän selvityksen perusteella, että hanke toteutetaan elinkaarimallilla ja leasingrahoituksella.
Liikuntahalli toteutetaan taselainalla. Kampuksen sijainniksi päätettiin
nykyisen koulukeskuksen alue.

Hankkeeseen hankittiin suunnittelutyöryhmän esityksen mukaisesti asiantuntijapalveluita
hankinnan kilpailutuksen lainopillisiin, teknillisiin ja taloudellisiin
kysymyksiin. Hankkeelle nimettiin helmikuussa 2018 neuvotteluryhmä, joka sai laajat
valtuudet hankkeen eteenpäin viemiseen yhteisten linjausten mukaisesti.

- Suunnittelutoimikunta on pidetty koko projektin ajan tasalla ja siltä
on pyydetty näkemyksiä eri yksityiskohdistakin. Suunnittelutoimikunnalle
on jaettu kaikki se tieto hankkeen kuluessa mikä on
ollut kilpailulain säädösten mukaan mahdollista. Yhteistyö on
sujunut hyvin ja kaikki jäsenet ovat olleet hyvin motivoituneita
viemään tätä historiallista hanketta eteenpäin, toteaa Jaakko
Hänninen tyytyväisenä.


Hankintatapana kilpailullinen neuvottelumenettely

Juvan elinkaarikampus –hankeen kilpailutus toteutettiin kilpailullisella
neuvottelumenettelyllä. Hankintailmoitus julkaistiin julkisten hankintojen
ilmoituskanava HILMAssa helmikuussa 2018.. Hankintailmoituksen mukaiset
taloudelliset ja rahoitukselliset sekä tekniset ja ammatilliset
vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita pyydettiin jättämään
osallistumishakemus 16.3.2018 mennessä. Määräaikaan mennessä
osallistumishakemuksen jätti kuusi toimijaa.

Neuvottelukierroksia käytiin kevään ja syksyn aikana yhteensä viisi. Tarjoajista
kaksi ilmoitti neuvotteluvaiheen alkupuolella jättäytyvänsä pois kilpailusta.
Lopullinen tarjous julkaistiin 7.11.2018 ja tarjoukset oli jätettävä 30.11.2018
mennessä. Kaikki neuvotteluihin loppuun saakka osallistuneet jättivät tarjouksen.
Mukana olivat Lujatalo Oy, Skanska Talonrakennus Oy:n ja Caverion Suomi
Oy:n ryhmittymä, Suomen Hoivatilat Oyj:n, Uki Arkkitehdit Oy:n ja
Rakennusliike Lapti Oy:n ryhmittymä sekä YIT Rakennus Oy.


Hankinnan perusteet laatu ja hinta

Tarjousten valintaperusteeksi oli tarjouspyynnössä määritelty
kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena käytettiin parasta
hinta-laatusuhdetta. Hinta-laatusuhteen arvioinnissa hinnan painoarvoksi
oli annettu 50 % ja laadun painoarvoksi 50 %.

Laatuarvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota suunnitteluratkaisun
toiminnallisuuteen, arkkitehtonisiin sekä kaupunkikuvallisiin
ratkaisuihin ja ekologisuuteen ja ympäristötavoitteisiin. Lisäksi
toteuttamista arviointin ottamalla kantaa suunnitteluun ja
rakentamiseen ja kiinteistön ylläpitoon. Elinkaarimallissahan rakentaja
vastaa myös kohteen ylläpidosta. Juvan hankkeessa ylläpitojakso on
20 vuotta. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjousvertailun
perusteella YIT Rakennus Oy:n tarjous. Kunnanhallitus esittää
valtuustolle, että Juvan elinkaarikampuksen toteuttajaksi valitaan YIT
Rakennus Oy.

Tarjousaineisto ei tässä vaiheessa ole julkista, vaan julkiseksi osa
aineistosta tulee valtuuston kokouksen jälkeen ja laajemmalle yleisölle
vasta sopimusten allekirjoittamisen jälkeen. Osa aineistosta kuuluu
liikesalaisuuksia piiriin, joten niistä ei tule julkisia lainkaan.


Leasing-rahoitusta ja taselainaa

Juvan elinkaarikampuksen pääosa rahoitetaan leasing-rahoituksella.
Kunnanhallitus valitsi kohteen rahoittajaksi kilpailutuksen perusteella Danske
Finance Oy:n. Danske Finance Oy jolta kunta vuokraa rakennuksen. Kunta
vuokraa puolestaan rahoitusyhtiölle kampuksen vaatiman maapohjan.
Hankkeessa toteutettava liikuntahalli tulee kunnan omistukseen ja se
rahoitetaan taselainalla, sillä se mahdollistaa kunnalle mm. liikuntapaikka-avustusten
hakemisen.

Kuntien investointeja on periteisesti toteutettu taselainalla. Viime
vuosina on yleistynyt leasing-rahoitus myös rakentamiseen. Sitä on
yleisemmin käytetty kone- ja laitehankintoihin. Leasing-rahoituksessa
rahoitusyhtiö omistaa kohteen, josta vuokralainen maksaa vuokraa
rahoitusyhtiölle. Kunnan kirjanpidossa leasing-kustannukset ovat
käyttötalousmenoja. Juvan kunnan elinkaarikampuksessa leasing-aika
on 20 vuotta ja kunnalla on mahdollisuus lunastaa kohde
omistukseensa sopimuskauden päätyttyä.

Suunnitelman mukaan Juvan elinkaarikampus valmisistuu siten, että
käyttöön se voidaan ottaa vuoden 2021 alusta. Rakennustyöt
käynnistyvät talvella 2019.

Lisätietoja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen, puh.
040 508 3783, vs. tekninen johtaja Vesa Kankkunen, puh. 0400 136
209 ja kunnanjohtaja Mervi Simoska puh. 0400 136 202.