Suoraan sisältöön

Kaavoitus ja maankäyttö

Kunnan on huolehdittava alueensa maankäytön suunnittelusta ja rakentamisen ohjauksesta. Maankäytön suunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle ja viihtyisälle elinympäristölle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä.

Maankäyttöä suunnitellaan joko yleispiirteisesti yleiskaavalla tai tarkemmin asemakaavalla. Yleiskaava voi käsittää koko kunnan alueen. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain (osayleiskaava).

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava. Asemakaavalla osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoitusta varten ja ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä.

Tiedottaminen ja vuorovaikutus

Kunnan alueella vireillä olevista kaavahankkeista tiedotetaan vuosittain ilmestyvässä maankäyttökatsauksessa. Käynnissä olevien kaavahankkeiden etenemisestä tiedotetaan kuulutuksella Juvan lehdessä ja kunnan kotisivuilla. Kaava-asiakirjojen ollessa julkisesti nähtävillä, on mahdollisuus osallistua jättämällä kirjallinen mielipide Juvan kunnanhallitukselle.

Ajankohtaista

Kotijärven yleiskaavan muutos, luonnos

Juvan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.5.2020 § 101 asettaa Kotijärven yleiskaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä luonnosaineiston julkisesti nähtäville MRL 62 § ja 63 § sekä MRA 30 § mukaisesti 14 vuorokauden ajaksi.
Yleiskaavan muutosluonnoksen asiakirjat ja oheismateriaali ovat nähtävillä Juvan kunnan virastossa ajalla 28.5. - 11.6.2020 osoitteessa Juvantie 13, kaavoitus- ja mittaustoimen ilmoitustaululla III krs.

Ajantasa-asemakaavasta ote.

Yleiskaavat, asemakaavat ja osoitekartta

Tämän linkin takaa löytyvät kaikki Juvan kunnan yleiskaavat ja ajantasa-asemakaava sekä ajantasainen osoitekartta.

Karttapalvelu

Asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen kartat ja kaavamerkinnät ja -määräykset saa kaavoitusosastolta.

Maakuntakaavat

Etelä-Savon vahvistettu maakuntakaava löytyy Maakuntaliiton sivuilta.

Etelä-Savon maakuntakaava

Yhteystiedot

Kankkunen Vesa

Tekninen johtaja

040 013 6209

vesa.kankkunen(at)juva.fi

Tekniseen toimialaan liittyvät kunnan omat kuin yhteistyössä tuotettavat tehtävät

Suhonen Anne

Kaavoitusavustaja

040 015 8457

anne.suhonen(at)juva.fi

Kaavoitukseen liittyvät asiat

Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Arkko Henna

Kaavoitusinsinööri

044 417 5242

henna.arkko(at)jarvisaimaanpalvelut.fi

Kaavoitusinsinööri Henna asemakaavoittaa Juvalla

Blom Miia

Maankäyttömestari

044 417 5849

miia.blom(at)jarvisaimaanpalvelut.fi

Kaavoitusinsinööri Miia yleiskaavoittaa Juvalla