Kaavoituskatsaus

JUVAN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS MRL 7 §     

7. MAALISKUUTA 2017

Juvan kunnassa on vireillä tai aivan äskettäin vahvistuneet jäljempänä kuvatut kaavahankkeet. Tässä kaavoituskatsauksessa niistä on esitetty lyhyt kuvaus. Enemmän tietoa jo vireillä olevista tai käynnistyvistä kaavahankkeista saatte Juvan kunnan internet sivuilta osoitteesta www.juva.fi

Tässä kaavoituskatsauksen tultua virallisesti kuulutettua kunnan virallisessa kuulutuslehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ensimmäisen kerran esille tulevat kaavahankkeet tulevat myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti vireille.

MAAKUNTAKAAVA 

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka kattaa usean kunnan alueen.  Maakuntakaavan laadinnasta vastaa Etelä-Savon maakuntaliitto. Maakuntakaava esittää alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa maakunnan kehittämiselle tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan aikatähtäin on 10–20 vuotta.

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella. Se on kuitenkin ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavoja ja asemakaavoja sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.

Etelä-Savossa on voimassa kaksi maakuntakaavaa, Ympäristöministeriön 4. lokakuuta 2010 vahvistama kokonaiskaava ja 3. helmikuuta 2016 Ympäristöministeriön vahvistama tuulivoimaa käsittelevä 1. vaihemaakuntakaava. Näiden lisäksi maakuntavaltuusto hyväksyi 12. joulukuuta 2016 edellisiä täydentävän 2. vaihemaakuntakaavan, joka tullee voimaan 2017 alkupuolella. Vanhat seutukaavat on kumottu muilta osin paitsi ohjeellisen oikoratavarauksen osalta välillä Lahti-Heinola-Mikkeli. Maakuntakaavat ovat luettavissa maakuntaliiton internetsivuilla osoitteessa:

http://www.esavo.fi/maakuntakaava.

YLEISKAAVAT

Juvan kunnan yleiskaavoitusohjelma on nyt saatu päätökseen. Kunnan alueella ovat vahvistuneet Luonterin, Rautjärven, Jukajärven, Kotijärven, Hietajärven, Loukionmyllyn ja Kontusen yleiskaavat sekä Nevajärven yleis- ja kyläyleiskaava. Edellä nimettyjen järvien lisäksi kaavoihin sisältyy runsaasti muitakin ao. suuntien alueiden järviä ja niiden ympäristöjä.

Nevajärven yleiskaavaan kuuluivat loput Juvan kaavoittamattomat alueet kunnan pohjois- ja keskiosista. 

Nevajärven kylä – ja yleiskaava sai lainvoiman myös kaavasta aiemmin valitetun alueen osalta, eli kaava on nyt kokonaisuudessaan lainvoimainen Juvan kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti hyväksyttynä. Nykyinen erillinen Kangasjärven osayleiskaava kumoutui Nevajärven yleiskaavan saatua lain voiman.

Juvan keskustan osayleiskaava 2035. Maakuntakaavan valmistelun aikana on tullut selväksi, että koko Juvan kunnan keskusta-alueelle tuli laatia yleiskaava tulevaisuuden maankäytön strategioiden tueksi. Keskustan osayleiskaava 2035 sai lainvoiman niiltä osin kuin siitä ei ole valitettu 12/2015.

Osayleiskaavalla mm. ohjataan Juvan keskustan tiivistämistä sekä asumisen, liike- ja teollisten toimintojen yhteensovittamista sekä turvataan liikenne-, virkistys- ja suojeluintressit.

Pienet yleiskaavojen tarkistukset. Juvan kunnan alueelle vahvistuneille yleiskaavoille on toivottu tehtäväksi muutoksia kaavoihin merkittyjen rakennuspaikkojen siirtämiseksi maanomistajien toivomuksesta. Vuoden 2015 aikana päätettiin, että kun kuntaan on saatu koottua muutoksista kirjallisia toivomuksia 5 -10 kappaletta kunta käynnistää yleiskaavojen muutosten suunnittelun. Juvan kunnanhallitukseen vietiin aloitteet hyväksyttäväksi ja kaavojen muutoksien osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville joulukuussa 2016 (Hietajärven, Kontusen, Rautjärven ja Kotijärven yleiskaavat ja Luonterin rantayleiskaava) alueiden ja Hasamäen osalta Jukajärven yleiskaava. Hasamäen alueen kaavamuutos joka oli alun perin tarkoitus laatia oman erillisenä kaavamuutoksena, laaditaan pienten yleiskaavojen tarkistuksien yhteydessä. Hasamäen alue on merkitty Etelä-Savon maakuntakaavaan virkistysmatkailualueena (V-rm). Merkinnällä Hasamäen ja sen lähiympäristön alue on osoitettu tehokkaalle virkistyskäytölle, ulkoilulle, urheilulle ja matkailua palveleville toiminnoille. Määräys edellyttää, että alueelle on laadittava yksityiskohtaisempi yleiskaava virkistyskäytön ja matkailutoimintojen yhteen sovittamiseksi kuitenkin siten, että alueen yleinen virkistyskäytön kehittäminen sekä luonto- ja kulttuuriarvojen säilyminen turvataan suunnittelussa.

Hasamäen ja sen lähiympäristön alueelle voidaan osoittaa matkailurakentamista ja alueelle saa rakentaa ulkoilu-, urheilu- ja virkistyskäyttöä sekä matkailua palvelevia rakennuksia.

Yleiskaavojen muutokset asetetaan luonnoksena nähtäville keväällä 2017. Kaavaehdotukset asetettaneen nähtäville syksyllä 2017 ja kaavamuutokset saanevat lainvoiman keväällä 2018.

  

ASEMAKAAVAT

Vehmaassa Jukajärven rannalla olevan Juva-Vehmaan Matkailukeskuksen alueen asemakaavan muuttaminen ja laajentaminen tuli ajankohtaiseksi, kun Juvan kunta hankki lisää maata omistukseensa nykyisen leirintäalueen ja Hoivakoti Wilman (entisen Hotelli Juvan) väliseltä alueelta ja matkailupalvelujen kehittäminen alueelle näin tuli mahdolliseksi. Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 10.11.–16.12.2011. Kaavan laadinta on ollut pysähdyksissä alueella peruuntuneen lomakeskusalueen maakaupan sekä Juvan Leirintäalueen tulevaisuuden laajentamistarpeen määrityksen johdosta.
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 5.11.–7.12.2015.

Keskustan osayleiskaavan 2035:n saatua lainvoiman Kytöniemen alueen asemakaavoitus käynnistyy kevään 2017 aikana osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Kytöniemeen on jo toteutettu ympärivuotisesti ajettava tie Kettulantieltä alkavaa Kytöniementietä jatkamalla ja kunta on liittynyt kyseiseen tiekuntaan osakkaaksi. Kunta osti myös yksityiseltä maanomistajalta maa-alueen suoremman katu-/tieyhteyden ja sillan toteuttamiseksi Juvan keskustan osayleiskaava 2035:een merkitylle paikalle. Sillan rakentamisen edellytysten varmistamiseksi vuoden 2017 aikana laaditaan sillan rakentamissuunnitelmat sekä hankitaan tarvittavat luvat sillan rakentamista varten.

Juvan kunnan keskusta-alueella Juvantien varrella olevien kortteleiden 405 ja 409 hissittömien talo- ja kiinteistöyhtiöiden toimesta on lähestytty alustavasti kuntaa pyynnöllä selvittää, voitaisiinko niiden tonttien suurimmaksi kerrosluvuksi muuttaa asemakaavan muutoksella neljä, joiden suurin sallittu kerrosluku on tällä hetkellä kolme tai vähemmän. Kaavamuutosalue tulee tarkentumaan ja käynnistymään vasta sitten, kun taloyhtiöt ovat antaneet kunnalle selvityksen siitä, onko rakennusten korottaminen teknistaloudellisesti yleensäkään mahdollista.

Hatsolan alueen vuonna 1980 laadittu asemakaava on niin merkinnöiltään kuin myös osittain alue­varauksiltaan vanhentunut. Nevajärven yleiskaavan hallinnollisen käsittelyn yhteydessä saatujen viranomaislausuntojen perusteella todettiin, että voimassa olevaa asemakaavaa ei voi kumota ja rakentamista ohjata Nevajärven yleiskaavalla vaan uusi asemakaava tulee laatia alueelle.

Kaavan laatimisen ajankohta tarkentuu 5-tien remontin ja siihen liittyvän ns. Hatsolan liittymäalueen yksityiskohtien varmistuttua.

Partalan kartanon alue palautui Juvan kunnalle vuonna 2008. Kunta on käynnistänyt tutkimus­aseman toiminnan loputtua rakennusten ja maa-alueiden tulevaisuuden käyttötarkoitusta selvittävän suunnittelun. Tällä hetkellä alueella olevat ja mahdollisesti sijoittuvat toiminnot eivät vaadi kaavan muuttamista. Tarvittaessa kunta käynnistää alueen kaavallisen tarkastelun nopeallakin aikataululla. Kunnan keskusta-alueen yleiskaavalla on ratkaistu alueen tulevaisuuden maankäyttö laajempana tarkasteluna.

Lisätietoja kaikista em. kaavoitushankkeista antavat kaavoitusinsinööri Simo Kaksonen p. 044 417 5243 sähköposti simo.kaksonen@jarvisaimaanpalvelut.fi  sekä kaavoitusavustaja Anne Suhonen p. 0400 158457 sähköposti anne.suhonen@juva.fi  ja tekninen johtaja Kaj Pirinen p. 0400 138267 sähköposti kaj.pirinen@juva.fi .

Juvan asuin-, liike-, ja teollisuus tonttitarjonnassa Teitä auttavat löytämään parhaat rakennuspaikat kaavoitusavustaja Anne Suhonen p. 0400 158457 sähköposti anne.suhonen@juva.fi, tekninen johtaja Kaj Pirinen p. 0400 138267 sähköposti kaj.pirinen@juva.fi, mittaustyönjohtaja Martti Bagge p. 040 5083831 sähköposti martti.bagge@juva.fi sekä kehittämispäällikkö Heidi Hänninen, 0400 135 087, heidi.hanninen@juva.fi


Lisätietoa on myös Juvan kunnan www.juva.fi internet-sivuillamme sivun alalaidassa olevan Myytävät tontit ja toimitilat otsikon alla olevien suoralinkkien kautta.

  

RAKENNUSLUPA, YMPÄRISTÖLUPA JA JÄTEVESIASIAT

JJR-allianssikuntien ympäristölautakunta (yhteislautakunta) laati uuden rakennusjärjes­tyksen, joka astui voimaan 1.8.2010. Juvan Rantasalmen sekä Sulkavan kuntien rakennusjärjestyksen uudistaminen käynnistynee vuoden 2018 aikana.

Rakennuslupa- ja ympäristölupa-asioissa, maa-aineslupa sekä jätevesiasioissa asioissa Teitä palvelevat Juvalla Rantasalmen ympäristötoimen (Rantasalmi-Juva-Sulkava) ympäristötoimensihteeri Tarja Piikki p. 0400 135052, rakennustarkastaja Leo Lindström p. 040 5769251 sekä ympäristö- ja maa-aineslupa-asioissa ympäristösihteeri Pekka Sorjonen p. 040 5083825. Yksityistieasioissa Teitä palvelee Tarja Piikki p. 0400 135052.

  

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESINEUVONTA

OMAVESI – hanke tarjoaa puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa haja-asutusalueiden kiinteistöjen omistajille koko Etelä-Savon alueella vuoden 2017 loppuun saakka. Hankkeen rahoittaa ympäristöministeriö. Hankerahoituksen on myöntänyt Etelä-Savon ELY-keskus ja hanketta hallinnoi Mikkelin kaupunki/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut –yksikkö.

Jätevesineuvoja Airi Määtältä voi varata ajan kiinteistökäyntiin tai kysyä neuvoa kiinteistön jätevesien käsittelyyn puhelimitse (puh. 050 311 7135) tai sähköpostilla (airi.maatta@mikkeli.fi).

  

RAKENNUSHANKKEET JA MUUT SUUNNITELMAT

Juvan terveyskeskuksen muutos- ja korjaustyöt käynnistyvät kesällä 2017, jos ministeriön raja, 5 milj. euroa ei tarjousten muodossa ylity.  Urakoiden on tarkoitus valmistua marraskuun 2018 loppuun mennessä. Terveyskeskuksen vuodeosaston väistötilaksi remontoidaan entiset ammattikoulun B-rakennuksen tilat kevät talven 2017 aikana.

CastorCon Finland Oy käynnisti marraskuussa 2016 uuden Keskon K-Supermarketin käyttöön tulevan Juvankoo Oy:n liikerakennuksen rakentamisen Yhdystien ja Hiihtäjäntien risteykseen Juvan keskustaan. Liikerakennus valmistuu kevään 2017 aikana ja se otetaan käyttöön kesän 2017 aikana.

Runolan eli Runonlaulajantien ensimmäisen ja toisen vaiheen Pappilan Ylämäen vuonna 2013 vahvistuneen asemakaavan 13 rantatontista on tällä hetkellä varattavissa vielä 7 tonttia.

Sampolan vesiliikuntakeskuksen ja Harjutien välille toteutettiin erillinen kevyenliikenteen väylä sekä latuverkostoa parannettiin siten että, nyt jatkossa talvella jalankulkijat eivät käytä enää hiihtolatujen pohjia jalankulkuväylinään.

Juvan keskustan ja Vehmaan matkailualueen välille toteutettiin syksyn 2016 aikana puuttunut kevyenliikenteen / ulkoilureitin Tuomaantie – Puistola välinen osuus.

Juvan koulukeskuksen sisäilmaongelmien korjaamiseksi toteutettiin I vaiheen korjaukset kesän 2015 aikana. Korjauksia oli tarkoitus jatkaa kesän 2016 aikana. Samoin oli tarkoitus toimia koulukeskuksen liikuntasalin kanssa, joka asetettiin käyttökieltoon joulukuussa 2015, eli liikuntasali oli tarkoitus remontoida kuntoon kevään – syksyn aikana 2016. Toukokuussa 2016 koulukeskuksen matala eli D-osa sekä liikuntasali päätettiin ottaa kokonaan pois käytöstä, jolloin päätetiin, että koulukeskuksen D-osan ja liikuntasalin tilojen kunnon selvittämiseksi laaditaan vielä uusi rakenne- ja kuntokartoitus. Tämä selvitys valmistui syksyn 2016 aikana.  Kartoituksen valmistuttua Juvan kunnanhallitus päätti, että päiväkodeista, kirkonkylän koulusta ja koulukeskuksesta laaditaan tilaselvitys. Selvitys on tilattu Haahtela Oy:ltä ja valmistuu helmikuun 2017 loppuun mennessä.

Kunnanviraston sisäilmaongelmien poistamiseksi on käynnissä selvitykset sekä mahdolliset korjaus- ja muutostyöt toteutetaan kesän – syksyn 2017 aikana.

Juvan kunnan viimeksi vuonna 2009 päivitetty opaskartta tarkistettiin sekä muokattiin paremmin sähköisissä järjestelmissä toimivaksi. Uusi osoitekartta johon tehtiin mm. kunnan tietoon tulleet korjaus- ja muutostoivomukset valmistui 12/2015. 

Sähköinen osoitekartta löytyy seuraavasta www-osoitteesta http://juva.karttatiimi.fi/  ja osoitekartassa on myös nähtävissä Juvan kunnan asema- ja yleiskaavat.

Valtatie 5 tiesuunnitelma on vahvistunut. Rakentaminen käynnistynee vuoden 2017 aikana.  

  

JUVAN KUNNAN TEKNISET JA YMPÄRISTÖ PALVELUT

Juvan kunnan alueella Järvi-Saimaan Palvelut Oy toimii teknisten toimintojen tuottajana. Tekniset palvelut toimivat Juvan kunnan teknisen lautakunnan alaisuudessa. Tekniikan vastuualueeseen kuuluvat vesi- ja viemärilaitos, kaavoitus, rakennuttaminen, kiinteistöjen ja katujen kunnossapito, kiinteistöpäivystys, ruokahuollon palvelut, siivous-, puhtaus- ja välinehuoltopalvelut, puistot, liikuntapaikat ja yleiset alueet sekä venepaikat ja jätehuolto. Lisätietoja löytyy Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n internetsivuilta http://www.jarvisaimaanpalvelut.fi .

Järvi - Saimaan Palvelut Oy:

Toimitusjohtaja Jukka Partanen, 044 4175240, jukka.partanen@jarvisaimaanpalvelut.fi

Tekninen sihteeri Päivi Kauranen, 0400 135 051, paivi.kauranen@jarvisaimaanpalvelut.fi

Vesihuoltopäällikkö (talous- ja jätevesi) Jouni Heikkinen, 044 4175272, jouni.heikkinen@jarvisaimaanpalvelut.fi

Kuntatekniikanpäällikkö (kadut) Hannu Suhonen, 0400 653 993, hannu.suhonen@jarvisaimaanpalvelut.fi

Kiinteistöpäällikkö (rakennuttaminen) Timo Ruotsalainen, 0400 555 873, timo.ruotsalainen@jarvisaimaanpalvelut.fi

Kiinteistöinsinööri (kiinteistöt) Oiva Turunen, 044 417 5842, oiva.turunen@jarvisaimaanpalvelut.fi

Liikunta-alueista, -rakennuksista ja -reiteistä vastaa Arto Tilaeus, 0400 152 391, arto.tilaeus@jarvisaimaanpalvelut.fi

Kaavoituksesta vastaa Simo Kaksonen, 044 417 5243, simo.kaksonen@jarvisaimaanpalvelut.fi

  

Juvan tonttien myynti-, kaavoitus- ja mittauspalvelut:

Tonttimyynti- ja kaava-asiat / kaavoitusavustaja Anne Suhonen, 0400 158457, anne.suhonen@juva.fi

Maastomittauspalvelut mittaustyönjohtaja Martti Bagge, 040 5083831, martti.bagge@juva.fi

 

Teollisuus- ja liiketonttien myynti ja markkinointi:

Kehittämispäällikkö Heidi Hänninen, 0400 135 087, heidi.hanninen@juva.fi

Tekninen johtaja Kaj Pirinen, 0400 138267, kaj.pirinen@juva.fi

 

Ympäristötoimi:

Rakennustarkastaja Leo Lindström, 040 5769251, leo.lindstrom@juva.fi

Ympäristösihteeri Pekka Sorjonen, 040 5083825, pekka.sorjonen@juva.fi

Ympäristötoimensihteeri Tarja Piikki, 0400 135052, tarja.piikki@juva.fi

  

Juva 7.3.2017

  

Petri Miettinen

Vs. tekninen johtaja