Ympäristölupa

Toiminnoille, joista voi aiheutua haitallisia vaikutuksia lähiympäristöön, vesistöön, maaperään tai ilmaan, on oltava ympäristölupa. Luvan tarvitsevat laitokset ja toiminnat on lueteltu ympäristönsuojeluasetuksessa. Useimmiten luvan käsittelijänä on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Suurien hankkeiden lupa-asiat käsitellään joko alueellisessa Elinkeino-, liikenne- ja ympärisökeskuksessa (ELY) tai aluehallintovirastossa (AVI).

Tavallisimmat kunnissa käsiteltävät ympäristöluvat koskevat kookkaita eläinsuojia, polttoainejakeluasemia, ampumaratoja sekä murskaus- ja asfalttiasemia. Ympäristöluvan määräyksillä vähennetään ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Lupakäsittely kestää yleensä vähintään kolme kuukautta, joten hakemus kannattaa laittaa ajoissa vireille. Lupakäsittelystä peritään kunnan taksan mukainen, laitoskohtainen maksu.

Hakemuskaavakkeita ja täyttöohjeita on saatavissa kunnan ympäristöosastolta tai www.ymparisto.fi sivustolta.