Vesien suojelu

Vesiensuojelu, luonnonvesien vedenlaatu ja järvien vedenlaatu

Jätevesikäsittelystä ja muista toiminnoista ei saa aiheutua vesistön pilaantumisen vaaraa. Pilaantumisepäilyssä on syytä ottaa yhteys kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen, joka toimii vesilain paikallisena valvontaviranomaisena ja eräissä vesilain määrittämissä asioissa päätäntäviranomaisena.

Juvan järvien ja jokien vedenlaadusta on vaihtelevasti tietoja. Vesiä ovat tutkineet mm. Etelä-Savon ympäristökeskus ja kunnan ympäristölautakunta.  Myös vesistökuormitusta aiheuttavat toimijat, kuten turvetuottajat, kalankasvattajat sekä kunta jätevesipuhdistamonsa takia on ympäristölupiensa nojalla velvoitettu seuraamaan kuormitettavan vesistön tilaa.

Vedenlaatutietoja saa kunnasta, ja Etelä-Savon elinekino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Pintavesien tilatietoja Etelä-Savossa

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/pintavesien-tila-etela-savossa-keskimaara


"VESIKARTTA" - tietoja järvien ja jokien vedenlaadusta

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Lahivesien_tila_kiinnostaa_mokkikauden_a(39071)