Maa-aineslupa

Maa-ainesten, kuten soran, hiekan, kiven ja mullan ottamiseen tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Ympäristösihteeri käsittelee ja tekee viranhaltijapäätöksellä alle  20000 kuution suuruiset maa-aines lupakohteet. Yli 20 000 kuution maa-aines lupakohteet  ja pohjavesialueen lähellä olevat maa-aineslupa asiat  käsitellään ympäristölautakunnassa, yhteislautakunta Rantasalmi-Juva-Sulkava.

Lupa voidaan myöntää joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta enintään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Luvanvaraisuus ei kuitenkaan koske tavanomaista kotitarveottamista: omille teille tai omiin rakennushankkeisiin voi maaltaan ottaa soraa ilman lupaa.

Lupakäsittely kestää kuulutus- ja valitusaikoineen yleensä vähintään kolme kuukautta. Lupakäsittelystä peritään kunnan maa-ainesmaksutaksan mukainen maksu.

Luvansaajan on lisäksi annettava kunnalle vakuus ottamisalueen jälkihoito- ja maisemointitöiden varalta.

Hakemuskaavakkeita on saatavissa ympäristöosastolta tai 
liitetiedostossa olevasta osoitteesta

Uudet maa-aineslupahinnat näkyvät alla olevassa tiedostossa.