Rakennusjärjestys

Yleistä rakennusjärjestyksestä

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) sekä maakäyttö- ja rakennusasetuksessa (MRA) olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Juvan  –kunnassa noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (RakMK) ei ole toisin määrätty.

RJS–kuntien Rantasalmi, Juva, Sulkava, rakennusvalvontaviranomaisena toimii Ympäristölautakunta (yhteislautakunta). Sen alaisena toimii ympäristöosaston henkilöstö; ympäristöpäällikkö, rakennustarkastaja, ympäristösihteeri, ympäristötoimen sihteeri. Päätösvallan siirtämisestä määrätään Rantasalmen hallintosäännössä.

Rakentaminen muuttaa ympäristöä pitkäaikaisesti. Rakennuksen elinkaari tulee ottaa huomioon rakennusprosessin joka vaiheessa. Hyötyä tuottavia ominaisuuksia ovat rakennuksen toimivuus, edulliset hankinta-, ylläpito- ja huoltokustannukset sekä pitkä käyttöikä. Rakentamisessa ja rakennetun ympäristön hoidossa tulee ottaa huomioon ekologisuus, energiataloudellisuus, ekotehokkuus, turvallisuus, terveellisyys, tarkoituksenmukaisuus, kauneusarvot yms. Ekotehokkuudella pyritään materiaalien sekä energian mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen. Hyvä rakennus ja ympäristö säilyttävät arvon vaikka käyttäjät vaihtuvat.

Alla olevasta linkistä avautuu rakennusjärjestys kokonaisuudessaan.

JJR-Rakennusjärjestys, Juva (1806 kb) »