Juvan kunnan visio ja strategiat

JUVAN KUNNAN VISIO 2025

Juva on viihtyisä, vireä ja
verkostoitunut eteläsavolainen maaseutukeskus Viitostien
varressa. Juva elää elintarvikkeista,
puusta, luonnosta, matkailusta ja palveluista.

MITÄ SE ON 

Juva elää tuottamalla ja jalostamalla elintarvikkeita, puuta ja muita luonnonvaroja se­kä laajentamalla ja monipuolistamalla koko ajan elinkeinoperustaa. Vahva ja vireä maaseutu-keskus tarjoaa alueellisen palvelutason ja monipuoliset matkailumahdolli­suudet. Vapaa-ajan asutuksen merkitys keskellä Järvi-Suomea kasvaa koko ajan. Kehi­tyksen perustana on osaamisverkostoja hyödyntävä, yrittäjävetoi­nen ja kansalaisten omaan aktiivisuuteen perustuva toimintatapa. Juvalainen toiminta on sopusoinnussa luonnon kanssa ja hyödyntää omia energiavaroja. 

MENESTYSIDEA ON ELINVOIMAN VAHVISTAMINEN

Juvan kunta Viitostien solmukohdassa luo aktiivisesti toimintaedellytyksiä yritystoi­minnalle ja luonnonvarojen jatkojalostukselle sekä hyödyntää sijaintinsa alueellista palveluvarustusta kehittäen. Osaamistasoa nostetaan sitomalla yhteistyötahoja mukaan kehittämistyöhön. Yrittäjyyden vahvistaminen on elinvoiman kehittymisen perusta.
 
Juvan kunta järjestää peruspalvelut tehokkaasti tehden yhteistyötä ympäristökuntien kanssa ja aktivoiden kuntalaisia omaehtoiseen toimintaan.

Juva tarjoaa viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuinympäristön sekä luo osaltaan kuntalai­sille monipuoliset toimintamahdollisuudet ja edellytykset hyvinvoinnin lisäämiseen.
 
Kunnan elinvoimaa vahvistetaan avoimella viestinnällä ja laadukkaalla markkinoinnilla.

 

 

STRATEGIAA OLLAAN UUSIMASSA

Tervetuloa osallistumaan strategiatyöpajoihin!

30.8.2017 klo 16:30 alkaen Hyvinvoiva kuntalainen -työpaja. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, tervetuloa!

Klo 16:30 Kahvit
Klo 17:00 Avaussanat, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Elisa Hänninen
Klo 17:05 Kunnan rooli hyvinvoinnin edistäjänä, kunnanjohtaja Mervi Simoska
Klo 17:30 Ryhmätyöskentelyn aloittaminen
Klo 19:00 Ryhmätöiden purku
Klo 19:50 Päätössanat, Elisa Hänninen

26.9.2017 Elinympäristö