Viranhaltijapäätökset

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu tietoverkossa.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Juvan kunnan viranhaltijapäätökset:

 

Sivistysjohtajan päätös 28.2.2018 § 17

Sivistysjohtaja Anne Haakanan viranhaltijapäätös 28.2.2018 § 17: Järvi-Suomen kuvakisan julkistamistilaisuus Juvalla 24.3.2018 / Juvan Kamerakerho Ry
Päätös on nähtävillä 5.3.2018 - 26.3.2018 Päätös


Varhaiskasvatuksen esimiehen päätös 6.3.2018 § 2

Varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Anttosen päätös 6.3.2018 § 2: Eron myöntäminen Merja Pennaselle lastentarhanopettajan tehtävästä 27.3.2018 alkaen
Päätös on nähtävillä 12.3.2018-2.4.2018 Päätös


Vs. teknisen johtajan päätös 15.3.2018 § 1

Vs. tekninen johtaja Vesa Kankkusen viranhaltijapäätös 15.3.2018 § 1: Teknisen toimialan laskujen tarkastajat ja hyväksyjät vuonna 2018
Päätös on nähtävillä 19.3.2018 - 9.4.2018 Päätös