Viranhaltijapäätökset

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu tietoverkossa.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Juvan kunnan viranhaltijapäätökset:

 

Vt. teknisen johtajan päätös 30.8.2019 § 19

Vt. teknisen johtajan Vesa Kankkusen viranhaltijapäätös 30.8.2019 § 19:
Juvan kunnan katujen päällystystyöt vuonna 2019
Päätös on nähtävillä 9.9.-1.10.2019 Päätös


Vt. teknisen johtajan päätös 30.8.2019 § 20

Vt. tekninen johtaja Vesa Kankkusen viranhaltijapäätös 30.8.2019 § 20:
Juvan katuverkon ja kevyen liikenteen väylien kuntokartoitus sekä saneerausohjelman laadinta ja korjausvelan määrittäminen
Päätös nähtävillä 9.9.-1.10.2019 Päätös


Vt teknisen johtajan päätös 30.8.2019 § 21

Vt. tekninen johtaja Vesa Kankkusen viranhaltijapäätös 30.8.2019 § 21:
Yhdystien keskilinjan siirto ja linja-autojen parkkialueen suunnittelu

Päätös nähtävillä 9.9.-1.10.2019 Päätös


Vt. teknisen johtajan päätös 30.8.2019 § 22

Vt. tekninen johtaja Vesa Kankkusen viranhaltijapäätös 30.8.2019 § 22:
Juvan vesihuoltoverkoston saneerausohjelma
Päätös nähtävillä 9.9.-1.10.2019 Päätös


Vt. teknisen johtajan päätös 10.9.2019 § 23

Vt. tekninen johtaja Vesa Kankkusen viranhaltijapäätös 10.9.2019 § 23:
Jukajärven ylisyöksypadon ja kalataloudellisen kunnostuksen yleissuunnitelman laatiminen
Päätös on nähtävillä 16.9.2019 - 8.10.2019 Päätös


Vt. teknisen johtajan päätös 10.9.2019 § 24

Vt. tekninen johtaja Vesa Kankkusen viranhaltijapäätös 10.9.2019 § 24:
Jukajärven ja Kuhalammen kuormitusselvityksen, nykytilan arvioinnin ja kunnostuksen yleissuunnitelman laatiminen
Päätös nähtävillä 16.9.2019 - 8.10.2019 Päätös