Viranhaltijapäätökset

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu tietoverkossa.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Juvan kunnan viranhaltijapäätökset:

 

Kunnanjohtajan päätös 31.8.2018 § 12

Kunnanjohtaja Mervi Simoskan viranhaltijapäätös 31.8.2018 § 12: Koikkalan koulun irtaimiston poistaminen ja sen lahjoittaminen koulun vanhempainyhdistykselle
Päätös on nähtävillä 3.9.2018 - 24.9.2018 Päätös


Työllisyyskoordinaattorin päätös 6.9.2018 § 1

Työllisyyskoordinaattori Sanna Peräsalmen viranhaltijapäätös 6.9.2018 § 1: Työvalmentajan tehtävän täyttäminen
Päätös on nähtävillä 10.9.2018 - 1.10.2018  Päätös


Sivistysjohtajan päätös 4.9.2018 § 45

Sivistysjohtaja Anne Haakanan viranhaltijapäätös 4.9.2018 § 45: Ohjaaja-avustus / Juvan Kisa Ry
Päätös on nähtävillä 17.9.2018 - 8.10.2018 Päätös


Sivistysjohtajan päätös 5.9.2018 § 46

Sivistysjohtaja Anne Haakanan viranhaltijapäätös 5.9.2018 § 46: Koulutusavustus / Juvan Urheilijat Ry
Päätös on nähtävillä 17.9.2018 - 8.10.2018 Päätös


Sivistysjohtajan päätös 5.9.2018 § 47

Sivistysjohtaja Anne Haakanan viranhaltijapäätös 5.9.2018 § 47: Leiriavustus / Juvan Urheilijat Ry
Päätös on nähtävillä 17.9.2018 - 8.10.2018 Päätös