Viranhaltijapäätökset

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu tietoverkossa.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Juvan kunnan viranhaltijapäätökset:

 

Ala-asteen rehtorin päätös 5.11.2018 §11

Ala-asteen rehtorin viranhaltijapäätös 5.11.2018 § 11: Koulusihteerin valinta määräajaksi kirkonkylän koulu

Päätös on nähtävillä 12.11. - 3.12.2018 Päätös

 


Sivistysjohtajan päätös 8.11.2018 § 62

Sivistysjohtaja Anne Haakanan viranhaltijapäätös 8.11.2018 § 62: Leiriavustus / Juvan Kisa ry
Päätös on nähtävillä 12.11.2018 - 3.12.2018 Päätös


Lukion ja yläasteen rehtorin päätös 9.11.2018 § 28

Lukion ja yläasteen rehtori Kari Leskisen viranhaltijapäätös 9.11.2018 § 28: Peruskoulun yläasteen opinto-ohjaajan sijaisuus ajalle 1.1.2019-1.6.2019

Päätös on nähtävillä 12.11.2018 - 3.12.2018 Päätös