Viranhaltijapäätökset

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu tietoverkossa.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Juvan kunnan viranhaltijapäätökset:

 

Varhaiskasvatuksen esimiehen päätös 28.10.2019 § 13

Varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Anttosen viranhaltijapäätös 28.10.2019 §13: Ryhmäavustajan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä 1.11.2019 - 31.7.2020 
Päätös on nähtävillä 4.11.2019 - 25.11.2019 Päätös


Varhaiskasvatuksen esimiehen päätös 7.11.2019 § 14

Varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Anttosen viranhaltijapäätös 7.11.2019 § 14: Eron myöntäminen Hanna-Kaisa Kärkkäiselle varhaiskasvatuksen opettajan tehtävästä 11.11.2019 alkaen
Päätös on nähtävillä 11.11.2019 - 2.12.2019 Päätös