Uutiset

Juvan elinkaarikampuksen toteuttajaksi YIT Rakennus Oy

Juvan kunnanvaltuusto päätti tänään, että Juvan elinkaarikampuksen toteuttaa YIT Rakennus Oy. Kampukselle rakentuu kokonaisuus, jossa on päiväkoti, yhtenäiskoulu, lukio ja liikuntahalli. Hankkeen rakentamisen kustannusarvio on 19,5 miljoonaa euroa. Rakentaminen on tarkoitus saada käyntiin mahdollisimman pian. Tavoitteena on, että tammikuussa 2021 toiminta kampuksella käynnistyy.

Juvalla kampushankkeen valmistelu on edennyt vaihe vaiheelta hyvässä yhteisymmärryksessä. Juvan kunnanvaltuusto päätti toukokuussa 2017, että varhaiskasvatuksen tilaratkaisuissa edetään ns. Haahtelan selvityksen mukaisesti ja opetuksen osalta edetään vaihtoehto A:n mukaisesti. Samalla kunnanvaltuusto päätti, että hankkeiden suunnittelu käynnistetään välittömästi. Haahtelan selvityksen mukaan kuntaan rakennettaisiin 100-paikkainen päiväkoti, yhtenäiskoulu ja lukio sekä mahdollisesti liikuntahalli.

Kunnanhallitus nimesi elokuussa 2017 Kampus-hankkeelle suunnittelutoimikunnan. Sen jäseniksi nimettiin koko kunnanhallitus, valtuuston puheenjohtajisto, päiväkotien, koulujen sekä liikuntatoimen edustajat kunnan toimialajohtajien lisäksi. Tekninen lautakunta nimeksi toimikuntaan omat edustajansa. Puheenjohtajaksi nimettiin kunnanhallituksen puheenjohtaja ja sihteeriksi sivistysjohtaja.

Kunnanvaltuusto linjasi joulukuussa kunnanhallituksen esityksen ja työryhmän teettämän selvityksen perusteella, että hanke toteutetaan elinkaarimallilla ja leasing-rahoituksella. Liikuntahalli toteutetaan taselainalla. Kampuksen sijainniksi päätettiin nykyisen koulukeskuksen alue.

Hankkeeseen hankittiin suunnittelutyöryhmän esityksen mukaisesti asiantuntijapalveluita hankinnan kilpailutuksen lainopillisiin, teknillisiin ja taloudellisiin kysymyksiin. Hankkeelle nimettiin helmikuussa 2018 neuvotteluryhmä, joka sai laajat valtuudet hankkeen eteenpäin viemiseen yhteisten linjausten mukaisesti.

 

Hankintatapana kilpailullinen neuvottelumenettely

Juvan elinkaarikampus –hankeen kilpailutus toteutettiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Hankintailmoitus julkaistiin julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAssa helmikuussa 2018. Hankintailmoituksen mukaiset taloudelliset ja rahoitukselliset sekä tekniset ja ammatilliset vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita pyydettiin jättämään osallistumishakemus 16.3.2018 mennessä. Määräaikaan mennessä osallistumishakemuksen jätti kuusi toimijaa.

Neuvottelukierroksia käytiin kevään ja syksyn aikana yhteensä viisi. Tarjoajista kaksi ilmoitti neuvotteluvaiheen alkupuolella jättäytyvänsä pois kilpailusta. Lopullinen tarjous julkaistiin 7.11.2018 ja tarjoukset oli jätettävä 30.11.2018 mennessä. Kaikki neuvotteluihin loppuun saakka osallistuneet jättivät tarjouksen. Mukana olivat Lujatalo Oy, Skanska Talonrakennus Oy:n ja Caverion Suomi Oy:n ryhmittymä, Suomen Hoivatilat Oyj:n, Uki Arkkitehdit Oy:n ja Rakennusliike Lapti Oy:n ryhmittymä sekä YIT Rakennus Oy.

 

Hankinnan perusteet laatu ja hinta

Tarjousten valintaperusteeksi oli tarjouspyynnössä määriteltykokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena käytettiin parasta hinta-laatusuhdetta. Hinta-laatusuhteen arvioinnissa hinnan painoarvoksi oli annettu 50 % ja laadun painoarvoksi 50 %.

Laatuarvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota suunnitteluratkaisun toiminnallisuuteen, arkkitehtonisiin sekä kaupunkikuvallisiin ratkaisuihin ja ekologisuuteen ja ympäristötavoitteisiin. Lisäksi toteuttamista arviointin ottamalla kantaa suunnitteluun ja rakentamiseen ja kiinteistön ylläpitoon. Elinkaarimallissahan rakentaja vastaa myös kohteen kiinteistönhoidosta ja ylläpidosta. Juvan hankkeessa ylläpitojakso on 20 vuotta. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjousvertailun perusteella YIT Rakennus Oy:n tarjous, jonka kunnanvaltuusto valitsi hankkeen toteuttajaksi kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Lisätietoja: vs. tekninen johtaja Vesa Kankkunen, vesa.kankkunen@juva.fi, puh. 0400 136 209, sivistysjohtaja Anne Haakana, anne.haakana@juva.fi, puh. 0400 136170, kunnanjohtaja Mervi Simoska, mervi.simoska@juva.fi, puh. 0400 136 202.