Kuulutukset

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta 24.8.2018

KUULUTUS

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

Rantasalmen ympäristölautakunnassa (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) on vireillä seuraava Juvalle sijoittuva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus:

TOIMINTA / HANKE:
Lypsykarjatilan toiminnan laajentaminen Juvan Kettulassa.

Hakemuksen sisällöstä
Kyseessä on lypsykarjatilan toiminnan laajentaminen noin kaksinkertaiseksi. Tilakeskukseen rakennetaan uusi eläinsuoja ja lietesäiliö sekä tuorerehusiilo. Nykyinen navetta jää nuoremman karjan kasvattamoksi.

Laajennuksen jälkeen tilalla on 124 lypsylehmäpaikkaa ja noin 130 paikkaa nuorempien ikäluokkien naudoille.

Lannankäsittelyjärjestelmänä on lietelantala. Vain pienet vasikat ovat kuivikelantapuolella. Lietteen levityspeltoja on sekä tilakeskuksen lähistöllä että kauempana muilla kylillä.

Hakemusasiakirjat pidetään kuulutusaikana nähtävillä Juvan kunnanviraston ympäristöosastolla, 3. kerros. Käyntiosoite on Juvantie 13, 51900 Juva. Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825, sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosaiset) voivat tehdä kirjallisen muistutuksen hakemuksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää kirjallinen mielipiteensä hankkeesta, samoin kuin rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on edistää ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelua tai asuinympäristön viihtyisyyttä ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on jätettävä ympäristölautakunnalle kuulutusaikana postitse tai sähköisenä.

Postiosoite: Rantasalmen ympäristölautakunta, Juvan toimipiste PL 28, 51901 Juva.
Sähköosoite: juva.kunta(at)juva.fi
Telefax: 015 651 601

Kuulutusaika on 24.8. - 24.9.2018.

JUVAN KUNTA